Ο πλούτος της Μήλου

Η Μήλος είναι ένα από τα «πλουσιότερα» Κυκλαδονήσια στο Αιγαίο, τόσο σε ορυκτούς (Βλ. Ορυκτός Πλούτος της Μήλου) όσο και σε φυσικούς πόρους (Βλ. Φυσικός Πλούτος της Μήλου), λόγω της ηφαιστειακής της προέλευσης που την προίκισε με πολύτιμους ορυκτούς πόρους, όπως μπεντονίτη, περλίτη, ποζολάνη κλπ.

Ο Ορυκτός κατά του Φυσικού Πλούτου;

Η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τη φύση. Το μετάλλευμα εξορύσσεται μέσα από τη γη και αυτό επιφέρει διαταραχές στη μορφολογία και τη βλάστηση του τόπου. Οι διαταραχές αυτές, που είναι κυρίως συνδεδεμένες με την επιφανειακή εκμετάλλευση, οφείλονται στη μετακίνηση μεγάλων όγκων χώματος που αφήνουν πίσω τους κενές εκσκαφές. Συγχρόνως, δημιουργούνται όγκοι σκαμμένου υλικού -μπάζα- η διάθεση των οποίων δημιουργεί και αυτή περιβαλλοντικές οχλήσεις. Οι σύγχρονες και υπεύθυνες μεταλλευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετούν πρακτικές και αρχές για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, διατήρηση των φυσικών πόρων και μείωση κάθε τύπου ρύπανσης.

Η ελαχιστοποίηση της διαταραχής του οικοσυστήματος επιτυγχάνεται με:

 • τον προσεκτικό σχεδιασμό της εξορυκτικής δραστηριότητας πριν καν αρχίσει η εξόρυξη και
 • την αποκατάσταση των μεταλλείων επιφανειακής εξόρυξης κατά την διάρκεια και μετά το πέρας των μεταλλευτικών εργασιών. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να επανέλθει το ορυχείο στην φυσική κατάσταση που προϋπήρχε της εξόρυξης.

Οι τεχνικές που ακολουθούνται στην αποκατάσταση τοπίου είναι:

 • Ανάπλαση και διαμόρφωση των προς αποκατάσταση επιφανειών, εφόσον απαιτείται συμπληρωματικά ή σε παλιές εκμεταλλεύσεις.
 • Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων (κανάλια απορροής των υδάτων, αντιδιαβρωτικά έργα κ.λπ.).
 • Χωματοκάλυψη της επιφάνειας με γόνιμο έδαφος το οποίο έχει φυλαχτεί ειδικά γι’αυτό το σκοπό κατά το στάδιο της εξόρυξης.
 • Σπορά φυτών χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα.
 • Φύτευση θάμνων και δένδρων με ιδιαίτερη προσοχή :
  • Στη σωστή επιλογή φυτευτικού υλικού.
  • Στην εφαρμογή ενισχυτικών τεχνικών στις φυτεύσεις
  • Στη χρήση ενδημικού κατά προτίμηση φυτευτικού υλικού, που αναπτύσσεται σε ιδιόκτητα φυτώρια της Εταιρίας στη Μήλο και τη Φωκίδα.
 • Περίφραξη για προστασία της βλάστησης από τη βοσκή.
 • Άρδευση και συντήρηση φυτών.
Μοιραστείτε το